Mae Cymdeithas Gofal Sir Benfro yn elusen gofrestredig a sefydlwyd yn 1979. Y nod ar y dechrau yn bennaf oedd ail setlo troseddwyr ifanc ac fe lwyddodd y Gymdeithas i reoli prosiect cyflogaeth a chynllun cymorth i ddioddefwyr. Ers hynny y mae’r nodau a’r amcanion wedi newid. Erbyn hyn mae’r Gymdeithas yn ceisio helpu pob person digartref trwy ddarparu cyngor, cymorth a gwasanaeth adfocatiaeth er mwyn eu galluogi i gael llety diogel y gallen nhw ei fforddio. Fe all hynny yn ei dro leddfu unrhyw straen sy’n gallu arwain at broblemau cymdeithasol eraill     
Rydym yn ymdrechu i fod yn sefydliad blaenllaw, yn barod ac yn gallu addasu i gwrdd ag anghenion ein defnyddwyr. Mae Cymdeithas Gofal Sir Benfro yn cynorthwyo’r digartref (drwy arian o wahanol ffynonellau), drwy adnabod ac amlygu’r materion ac yna cynllunio, datblygu a chynnig gwasanaethau i’w lliniaru. Mae digartrefedd yn digwydd oherwydd nifer o resymau ac nid oes neb na all hyn ddigwydd iddynt. Mae pobl wedi cyflwyno eu hunain fel rhai heb gartref drwy dor perthynas, (teulu, partner, ffrind neu berchennog ty) dianc o gamdriniaeth a thrais, gorlenwi o fewn y cartref, colli swydd methu fforddio talu rhent, newid mewn amgylchiadau sydd wedi golygu adfeddiant cartref, gadael gofal, gadael carchar a thor iechyd meddwl - gall y rhestr fynd ymlaen ac ymlaen. Mae digartrefedd yn broblem amlochrog sydd â chysylltiadau gyda phroblemau cymdeithasol neu’n ymwneud ag iechyd. O brofiad rydym wedi darganfod na ellir ymdrin â’r materion eraill heb fod llety diogel a fforddiadwy gan bobl.
Crynodeb
Manylion Cystwllt 1 Corner House Hwlffordd Sir Benfro SA61 1BW Rhif ffon: 01437 765335 / 0800 783 5001 Facs: 01437 769478 e-bost: pcs@pembrokeshirecaresociety.org.uk PCS yn elusen gofrestredig, rhif: 1048218 Rhif Companies House: 3062605
Cymdeithas Gofal Sir Benfro Pembrokeshire Care Society  
Learn more